Acapia_line2pktTJÄNSTER

Vår ideologi:
Benefit Realisation
Management


Vi fokuserar tidigt i processen på det slutliga utfallet, dvs den önskade nyttan, och vi riktar uppmärksamhet på de viktigaste nyttoeffekterna; kostnadsreduktion, effektivitet, funktionalitet och kvalitet – och alltid i relation till affärsmålen. Vi hjälper våra kunder att ställa krav, upphandla och


utveckla affärsstödjande processer som skapar möjligheter för bättre affärer – allt från att byta affärssystem, utvärdera marknaden och göra strategiska/taktiska överväganden vid val av leverantörer till offertförfrågningar, avtalsförhandling, implementering, rådgivning mm.

acapia_model_turlps
BRM består av tre processfaser:

Identifiera och strukturera nytta:
Definiera tydlig nytta och önskat resultat.

Planera nytta:
Definiera och planera alla ändringar som behövs för att maximera varje nytta.

Realisera nytta:
Säkerställa att planer genomförs och att nyttan maximeras.

VÅRA TJÄNSTERAcapia_line2pkt 1. ANALYS

nyckeltal

Nyckeltal

Vi bryter ner och ställer kostnader mot relevanta jämförelsevärden för att få en indikation på kostnadseffektivitet.

organisation

Organisation

Vi undersöker och analyserar om ni är rätt organiserade. Vi tar reda på om det finns effektiva processer, med rätt gränssnitt och ansvarsfördelning gentemot den interna organisationen och leverantörer.

process

Process

Vi undersöker och analyserar effektiviteten i processer och belyser frågeställningar såsom: Finns silotänkande? Stödjer IT-systemen verksamhetskraven och möjliggör effektiva arbetssätt?

leverantorer

Leverantörer

Baserat på vår egna erfarenheter utvärderar vi era leverantörers prestation.

avtal

Avtal

Vi inventerar avtal och undersöker om de stödjer strategiska och taktiska målsättningar. Vi identifierar eventuella hot och möjligheter.

rekomendation

Rekommendation

Oavsett om vi genomfört en eller flera analyser lämnas alltid en rekommendation – vår ofärgade syn på vilka åtgärder vi anser bör genomföras.

Acapia_line2pkt 2. UPPHANDLING

projektplanering

Projektplanering

Vi hjälper till att planera upphandlingsprojektet så att tid, kostnad och kvalitetsramar hålls.

rfp

RFP

Tillsammans tar vi fram förfrågningsunderlag som ger leverantörer ett tydligt ramverk – och som ger förutsättningar för tydliga offertsvar.

urval

Urval

Att välja är att välja bort. Vi tar fram urvalskriterier för att undvika subjektiva beslut.

forhandling

Förhandling

Framgångsrik förhandling kräver noggranna förberedelser. Vad måste vi ha, vad är viktigt för vår motpart? Vi hjälper er att undvika fallgropar och nå framgång i förhandlingarna.

avtal2

Avtal

Våra mallavtal täcker de flesta situationer inom våra verksamhetsområden. Alternativt arbetar vi utifrån era standarddokument eller tillsammans med era jurister.

Acapia_line2pkt3. REALISERING

implementering

Implementering

Oavsett om det är en ny leverantör, ett nytt IT system eller en kombination av båda, är ett implementationsprojekt en kritisk aktivitet. Våra erfarna konsulter kan fungera som rådgivande stöd till projektorganisationen, vi kan ta projektledaransvar eller utföra projektrevisioner om det är osäkert om allt står rätt till.

vendor

Vendor Management

Hos flera av våra kunder fungerar vi i olika former som stöd i leveransprocessen. Vi kan ha övergripande ansvar för en leverantör/leverans eller fungera som second opinion. Vi har den erfarenhet som krävs för att undvika onödiga risker och säkerställa att avtalets mål uppnås.

conflict

Conflict Management

En leverantörsrelation kan förändras över tiden. Vissa leverantörer överträffar förväntningarna medan andra inte når rätt nivå. Vissa relationer passerar en kritisk gräns och behöver repareras eller avvecklas för att undvika en allvarlig situation. Vi har utvecklat en verktygslåda för att systematiskt åtgärda problemen.